RECIPIENTS OF BHARAT RATNA

RECIPIENTS OF BHARAT RATNA

S. No. Name Year
1. Chakravarti Rajagopalchari 1954
2. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan 1954
3. Dr. Chandrasekhara Venkata Raman 1954
4. Dr. Bhagwan Das 1955
5. Dr. Mokshagundam Visvesvaraya 1955
6. Pt. Jawaharlal Nehru 1955
7. Pt. Govind Ballabh Pant 1957
8. Dr. Dhondo Keshav Karve 1958
9. Dr. Bidhan Chandra Roy 1961
10. P.D. Tandon 1961
11. Dr. Rajendra Prasad 1962
12. Dr. Zakir Hussain 1963
13. Dr. Pandurang Vaman Kane 1963
14. Lal Bahadur Shastri 1966
15. Smt. Indira Gandhi 1971
16. Varahagiri Venkata Giri 1975
17. Kumaraswami Kamraj 1976
18. Mother Teresa 1980
19. A