S.No.     Dam                           River                      State

 • Tehri Dam                       Bhagirathi                   Uttarakhand
 • Lakhwar dam                 Yamuna                         Uttarakhand
 • Ramganga Dam            Ramganga                    Uttarakhand
 • Jamurni Dam                Gola                             Uttarakhand
 • Nagarjunasagar           Krishna                         Andhra Pradesh
 • Pochampad                   Godavari                      Andhra Pradesh
 • Srisailam                        Krishna                       Andhra Pradesh
 • Nagarjuna Sagar          Krishna                        Andhra Pradesh
 • Sardar Sarovar            Narmada                      Gujarat
 • Curzon                          Karzon                          Gujarat
 • Ukai                             Tapti                               Gujarat
 • Sardar Sarovar         Narmada                         Gujarat
 • Hirakud                    Mahanandi                     Orissa
 • Bhakra Nangal        Sutlej                                 Punjab
 • Pong                          Beas                                  Himachal Pradesh
 • Bhakra dam             Satluj                               Himachal Pradesh
 • Chemrai Dam          Ravi                                 Himachal Pradesh
 • Thin                         Ravi                                   Punjab

(Ranjit Sagar)

 • Baglihar                   Chenab                          J & K
 • Parakal Dul             Marusudar                  J & K
 • Salal Dam                 Chenab                         Jammu Kashmir
 • Panchchat               Damodar                      Jharkhand
 • Mathan                 Barakar                           Jharkhan
 • Koyna                   Koyna                              Maharashtra
 • Mettur                   Kaveri                            Tamilnadu
 • Sholayar                 Sholayar                      Tamilnadu
 • Krishnaraj  Sagar Kaveri                          Karnataka
 • Supa Dam                 Kali River                 Karnataka
 • Almata                       Krishna                    Karnataka
 • Nagi Dam               Nagi                             Bihar
 • Lakh Dam             Lake Hole river           Karnataka
 • Mullaperiyar         Periyar                         Kerala
 • Cherthoni             Cherthoni                     Kerala
 • Idukki                     Tadupulai                    Kerala
 • Kakki                       Kakki                          Kerala
 • Edmalaire           Idlahar                           Kerala
 • Gandhi Sagar Chambal                           Madhya Pradesh
 • Nimbo Bajgo     Indus                               Jammu and Kashmir
 • Bagalihar Dam       Chenab                      Jammu Kashmir
 • Subansiri                 Subansiri                  Arunachal Pradesh