Major Rulers and Dynasties

Ruler                                                     Dynasty

Bimbisara                                           Haryank

Ajatsatru                                             Haryank

Mahapadnanda                                 Nanda

Chandragupta Maurya                    Maurya

Bindusara                                           Maurya

Ashoka                                                Maurya

Shishunaga                                        Shishunaga

Pushyamitra Shunga                       Shunga

Agnimitra                                           Shunga

Vasumitra                                           Shunga

Vasudeva                                            Kanva

Bhumimitra                                       Kanva

Sri Gupta                                            Gupta

Chandra Gupta                                 Gupta

Samudra Gupta                                Gupta

Ram Gupta                                        Gupta

Harshavardhana                               Pushyabhuti

Naqqrsimhavarman I                      Pallava

Amoghvarsha                                    Rashtrakata

Pandion                                              Pandyan

Nedunj Cheliyan I                            Pandyan

Antuvancheral                                  Chera

Kulashekhara Varman                    Kulashekhara

Rajashekhara Varman                    Kulashekhara

Pulkashesin II                                   Chalukyas

Kirtivarman                                       Chalukyas

Vikramaditya II                                Chalukyas (Vengi)

Vijayalaya Chola                               Chola

Rajendra Chola                                 Chola

Simua Satvahana                              Satvahana

Kanha Satavahana                           Satvahana

Vindhyasakati                                   Vakataka

Rudrasena                                         Pravarapura-Nandivardhana branch

Prithivisena                                       Pravarapura-Nandivardhana branch

Rudrasena II                                     Pravarapura-Nandivardhana branch

Kanishka                                            Kushana

Huviskha                                            Kushana

Vasudeva I                                         Kushana

Kanishka II                                        Kushana

Simha Varman I                               Pallavas

Vishnugopa                                        Pallavas

Umaravisnu I                                    Pallavas

Vir Varman                                        Pallavas

Simha Vishnu                                    Pallavas

Mahendra Varman                           Pallavas

Mayusharma                                      Kadambas

Kangavarma                                       Kadambas

Raghu                                                  Kadambas

Harivarma                                          Kadambas

Vasudeva                                            Chahamana

Samnta raja                                        Shakambhari

Naradeva                                            Shakambhari

Vigraharaja                                        Shakambhari

Shashanka                                          Shashanka

Dadda                                                  Gurjara-Pratihara

Nagabhatta                                        Gurjara-Pratihara

Ramabhadra                                      Gurjara-Pratihara

Mihira Bhoja                                      Gurjara-Pratihara

Dantidurga                                         Rashtrakutas

Krishna                                               Rashtrakutas

Govinda II                                          Rashtrakutas

Amoghavarsha                                  Rashtrakutas

Indra III                                              Rashtrakutas

Gopala I                                              Pala

Dharmapala                                       Pala

Rajyapala                                            Pala

Jayapala                                              Sahi

Bhimapala                                          Sahi

Nripa Kama                                       Hoyasala

Vinayaditya II                                   Hoyasala

Hemanta Sen                                  Sena

Vijay Sen                                          Sen

Ballal Sen                                         Sen

Beta I                                                Kakatiya

Prola                                                 Kakatiya

Pataparudra                                    Kakatiya

Mahadeva                                        Kakatiya

Rudrama devi                                 Kakatiya

Bijjala II                                           Kalachuris

Sovideva                                           Kalachuris

Sankama                                          Kalachuris

Aurangzeb                                         Mughal

Balaji Bajirao                                    Marathas

Shivaji                                                Marathas

Mahumud Ghazni                            Ghazni

Ibrahim Lodi                                    Lodi

Babar                                                 Mughal

Sher Shah  Suri                                Sur

Bairam Khan                                    Mughal

Akbar                                                 Mughal

        Jahangir                                            Mughal

Mehrunissa                                      Mughal

Dara Shikoh                                     Mughal

Ballala                                               Hoyasala

Narasimha                                       Hoyasala

Ruler                                                     Dynasty

Bimbisara                                           Haryank

Ajatsatru                                             Haryank

Mahapadnanda                                 Nanda

Chandragupta Maurya                    Maurya

Bindusara                                           Maurya

Ashoka                                                Maurya

Shishunaga                                        Shishunaga

Pushyamitra Shunga                       Shunga

Agnimitra                                           Shunga

Vasumitra                                           Shunga

Vasudeva                                            Kanva

Bhumimitra                                       Kanva

Sri Gupta                                            Gupta

Chandra Gupta                                 Gupta

Samudra Gupta                                Gupta

Ram Gupta                                        Gupta

Harshavardhana                               Pushyabhuti

Naqqrsimhavarman I                      Pallava

Amoghvarsha                                    Rashtrakata

Pandion                                              Pandyan

Nedunj Cheliyan I                            Pandyan

Antuvancheral                                  Chera

Kulashekhara Varman                    Kulashekhara

Rajashekhara Varman                    Kulashekhara

Pulkashesin II                                   Chalukyas

Kirtivarman                                       Chalukyas

Vikramaditya II                                Chalukyas (Vengi)

Vijayalaya Chola                               Chola

Rajendra Chola                                 Chola

Simua Satvahana                              Satvahana

Kanha Satavahana                           Satvahana

Vindhyasakati                                   Vakataka

Rudrasena                                         Pravarapura-Nandivardhana branch

Prithivisena                                       Pravarapura-Nandivardhana branch

Rudrasena II                                     Pravarapura-Nandivardhana branch

Kanishka                                            Kushana

Huviskha                                            Kushana

Vasudeva I                                         Kushana

Kanishka II                                        Kushana

Simha Varman I                               Pallavas

Vishnugopa                                        Pallavas

Umaravisnu I                                    Pallavas

Vir Varman                                        Pallavas

Simha Vishnu                                    Pallavas

Mahendra Varman                           Pallavas

Mayusharma                                      Kadambas

Kangavarma                                       Kadambas

Raghu                                                  Kadambas

Harivarma                                          Kadambas

Vasudeva                                            Chahamana

Samnta raja                                        Shakambhari

Naradeva                                            Shakambhari

Vigraharaja                                        Shakambhari

Shashanka                                          Shashanka

Dadda                                                  Gurjara-Pratihara

Nagabhatta                                        Gurjara-Pratihara

Ramabhadra                                      Gurjara-Pratihara

Mihira Bhoja                                      Gurjara-Pratihara

Dantidurga                                         Rashtrakutas

Krishna                                               Rashtrakutas

Govinda II                                          Rashtrakutas

Amoghavarsha                                  Rashtrakutas

Indra III                                              Rashtrakutas

Gopala I                                              Pala

Dharmapala                                       Pala

Rajyapala                                            Pala

Jayapala                                              Sahi

Bhimapala                                          Sahi

Nripa Kama                                       Hoyasala

Vinayaditya II                                   Hoyasala

Hemanta Sen                                  Sena

Vijay Sen                                          Sen

Ballal Sen                                         Sen

Beta I                                                Kakatiya

Prola                                                 Kakatiya

Pataparudra                                    Kakatiya

Mahadeva                                        Kakatiya

Rudrama devi                                 Kakatiya

Bijjala II                                           Kalachuris

Sovideva                                           Kalachuris

Sankama                                          Kalachuris

Aurangzeb                                         Mughal

Balaji Bajirao                                    Marathas

Shivaji                                                Marathas

Mahumud Ghazni                            Ghazni

Ibrahim Lodi                                    Lodi

Babar                                                 Mughal

Sher Shah  Suri                                Sur

Bairam Khan                                    Mughal

Akbar                                                 Mughal

        Jahangir                                            Mughal

Mehrunissa                                      Mughal

Dara Shikoh                                     Mughal

Ballala                                               Hoyasala

Narasimha                                       Hoyasala